Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów 


Szanowni Państwo,

Dokonując obowiązku informacyjnego związanego z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ze względu, że są lub byli Państwo naszymi klientami (dane przechowywane ze względu na 5 letni prawny obowiązek posiadania dokumentacji rachunkowej) prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma EP Projekt Paweł Olczyk , ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 80 25, NIP 6631317726 , e-mail: biuro@epprojekt.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
marketingu bezpośredniego
wsparcia obsługi.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu

Niniejszym informuję, że od 25 maja 2018 r. zostaje wprowadzony monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Monitoring będzie obejmował wizję. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

EP Projekt

Aktualności

Nasi klienci